Laureaci 2004 r.

RYSZARD SIDORKIEWICZ

Nagroda w dziedzinie literatury – za całokształt pracy twórczej.

Poeta, prozaik, autor recenzji literackich.

Swe utwory poetyckie, prozatorskie i krytyczne publikował na łamach m.in.: "Nurtu", "Dziennika Częstochowskiego", "Gazety Częstochowskiej", "Poezji dzisiaj", w periodyku 'Aleje 3". Wydał 7 zbiorów poetyckich: "Piosenki z miasteczka Sidorów" (1992), "Jeszcze" (1993), "Księga"
(1994 i 1996), "Sidorów" (1996), "Wiersze z rymami i bez" (2001), "Legenda znad Gopła" (2002) i "Światełko" (2003). Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, w tym organizowanego w Częstochowie prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Haliny Poświatowskiej. Członek Oddziału Krakowskiego Związku Literatów Polskich. Animator nieprofesjonalnej twórczości poetyckiej i życia literackiego w regionie. Członek Stowarzyszenia Środowisk Twórczych w Częstochowie, współpracujący systematycznie z OPK "Gaude Mater".


DARIUSZ GAJEWSKI

Nagroda w dziedzinie filmu – za wybitne osiągnięcia w sztuce filmowej.

Częstochowianin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Wydziale Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Realizator filmów dokumentalnych dla Telewizji
Polskiej (m.in.: "Nie bój się, nie bój", "Stara muzyka", "Tu jest wszystko", "Konwój"). Reżyser teatralny (spektakl pt. "Skórzana maska" 
H. Kraussera w Teatrze Dramatycznym w Warszawie), scenarzysta.

Reżyser filmowy; za debiut fabularny – film "alaRM" - otrzymał Nagrodę Główną Grand Prix Jantar 2002 na XXI Koszalińskich Spotkaniach Filmowych "Młodzi i Film". W 2003 roku deszcz najważniejszych, najbardziej prestiżowych w środowisku filmowym nagród przyniósł Dariuszowi Gajewskiemu film pt. "Warszawa".


PIOTR BIAZIK

Nagroda w dziedzinie muzyki – za całokształt działalności wirtuozowskiej, pedagogicznej i społecznej, wzbogacającej życie muzyczne Częstochowy.

Znakomity akordeonista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Doskonały pedagog, jego uczniowie uzyskują nagrody na
konkursach i przesłuchaniach. Jako wykonawca prezentuje się podczas licznych krajowych i zagranicznych koncertów z założonym
przez siebie Triem Ars Harmonica oraz Śląskim Kwintetem Akordeonowym.

Jest inicjatorem i organizatorem wartościowych, cyklicznych imprez muzycznych, organizowanych w Częstochowie: Festiwalu i Konkursu Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej z udziałem wybitnych europejskich instrumentalistów oraz Częstochowskiej Wiosny z Akordeonem.
Piotr Biazik jest propagatorem nowego, wszechstronnego podejścia do muzyki akordeonowej, nawiązującego do różnych form i rodzajów
muzyki: od folkloru, poprzez muzykę rozrywkową, do muzyki poważnej.JAROSŁA KWECLICH

Nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych - za całokształt pracy twórczej w dyscyplinie malarstwa sztalugowego,
monumentalnego, w tym witraże.

Artysta malarz, dziekan Wydziału Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, witraż oraz malarstwo monumentalne. Twórca bardzo aktywny, bierze udział w
istotnych wystawach malarstwa w Polsce, uzyskując szereg nagród i wyróżnień, poczynając od Salonu Zimowego (Grand Prix) i Biennale Współczesnego Portretu Polskiego w Radomiu po Grand Prix ex aequo za Obraz Roku 2002 ("Art&Business 2003"). Warte zauważenia są realizacje artysty w obiektach sakralnych w Częstochowie i na terenie Polski.


ANDRZEJ GRĄDMAN

Nagroda w dziedzinie promocji i ochrony kultury – za wieloletnią działalność publicystyczną i popularyzatorską.

Publicysta i krytyk muzyczny, wieloletni współpracownik lokalnych mediów, współinicjator licznych działań w zakresie popularyzacji
kultury muzycznej w Częstochowie, zasłużony działacz społecznego ruchu muzycznego. Osoba żywo zaangażowana w częstochowskie
życie kulturalne we wszystkich jego sferach i przejawach. Chętnie podejmuje współpracę z inicjatorami przedsięwzięć artystycznych (współpracuje m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, z Filharmonią Częstochowską, z Instytutem Muzyki
częstochowskiej WSP). Działania podejmowane przez Andrzeja Grądmana służą ponadto kreowaniu kulturotwórczej roli mediów.
Członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Częstochowy.


"MECENAS SZTUKI 2004"
DRUKARNIA "GARMOND" wyróżnienie przyznane za pomoc finansową udzielaną
organizatorom działalności kulturalnej w naszym mieście.